Piloten wijzen voorstel van Brussels Airlines af

Crew ready for take-off (foto Brussels Airlines)

Dinsdag werd het voorstel van de directie van Brussels door 58% van de piloten en stewards afgewezen, terwijl 42% vóór stemde. Maar de stakingsaanzegging werd wel afgeblazen.

Wat is de situatie nu? In mei nog werd er twee dagen gestaakt door de piloten en het vliegend personeel van Brussels Airlines, een primeur voor de Belgische flag-carrier die sinds de oprichting in 2002 geen grote sociale conflicten heeft gekend. Maar de pilotengemeenschap — ook bekend als crewroom — vindt dat ze in 2012 toen het economisch moelijk ging met de vliegtuigmaatschappij inspanningen heeft gedaan en dat die nu het beter gaat met Brussels, niet gecompenseerd worden.

Wat zijn de knelpunten? Zoals bekend verdienen piloten in België aanzienlijk minder dan in de omringende landen. En dat komt niet alleen door de galloperende loonkost in België. “De maatschappijen in België betalen ook minder bruto,” vertelt een First Officer van Brussels die liever anoniem blijft. “Dat komt ook omdat een Belg honkvaster dan een Duitser of een Nederlander en dus liever zal settelen voor een mindere vergoeding in plaats van in Duitsland te gaan werken. Daar krijgt een First Officer netto makkelijk 1500 euro meer in het loonzakje. De piloten van Brussels hebben nu in 2012 bij het sociaal overleg een grote inspanning gedaan en 15% van hun loon gederfd, na de belofte dat ze loonsverhoging gingen krijgen zodra het financiëel beter ging met Brussels Airlines. Nu dus.”

Beroemde passagiers (foto Brussels Airlines)

Een andere struikelblok (en als men de piloten hoort het grootste struikelblok) zijn de vakanties en rusttijden. De piloten voelen dat de vliegroosters maximaal uitgesmeerd worden en dat ze te weinig thuis zijn. En dat komt omdat Brussels Airlines gebruik maakt van een gat in de Belgische arbeidswetgeving van 1972: nl. piloten vallen — net als vissers bijvoorbeeld — buiten de wettelijke bepalingen op overuren. En dus heeft het management van Brussels in hun contract met de piloten bedongen dat overuren niet aan het dubbele betaald worden maar aan 70%. Dat wil dus zeggen: hoe meer overuren de piloten doen, hoe goedkoper ze worden. Het mag dus niet verbazen dat Brussels Airlines haar staff minimaal houdt en probeert haar vliegend personeel zo lang mogelijk aan het werk te houden i.p.v. ze te doen aflossen door een verse crew die volle pot betaald moet worden.

“Je krijgt de indruk dat Brussels een computerprogrammaatje heeft waarin de werk- en vlieguren van elke piloot worden ingegeven en maximaal uitgerokken, binnen de wettelijke rusttijden uiteraard.” zegt dezelfde piloot. “Op het werkrooster zit ook dikwijls geen logica want soms heb je dan weer dat je een dag of twee ergens zit te wachten op de volgende vlucht.”

Brussels Airlines heeft hierop ingespeeld want in het recente voorstel van het management dat op 11 juni via de vakbondsvertegenwoordigers werd voorgelegd aan de crewroom, werd er voorzien dat overuren nu 150% betaald zouden worden. Klein detail: dit zou pas gebeuren vanaf 83 referentie-uren voor de piloten op middellange vluchten en 92 referentie-uren voor lange afstand piloten. De Belgische Lufthansa-dochter heeft ook een andere manier gevonden om de vlieguren te reprogrammeren: nl. het aanbieden van een seizoenscontract, waarbij piloten bereid gevonden worden om in het hoogseizoen vol aan bak te gaan en in de winter minder te vliegen. Dit zou gepaard gaan met een promotie van First Officer tot “Seizoenskapitein”. “Maar deze verplichte parttime, stuit velen tegen de borst,” aldus de First Officer.

Belgische toestanden (foto Brussels Airlines)

De onderhandelingen zijn omslachtig aangezien de piloten — onder meer vertegenwoordigd binnen de Belgische Cockpit Association of Beca — zelf niet wettelijk kunnen onderhandelen met hun werkgever en dat moeten doen via vakbonden als de ACV en ACLVB. Bovendien hebben ze contractueel zwijgplicht waardoor ze over de inhoud van de onderhandelingen niet naar de buitenwereld mogen communiceren. “Over het loonpakket zijn we ontgoocheld,” stelt het gemeenschappelijke vakbondsfront B-United “Het ligt ver af van onze eisen, maar het is een geste en een kleine verbetering.”

B-United legde er de klemtoon op dat de piloten het hele pakket moesten goed- of afkeuren en dat er niet aan cherrypicking mochten doen. Nu het voorstel door de meerderheid werd afgevuurd, moeten de onderhandelingen opnieuw beginnen. Brussels Airlines is nochtans op bepaalde eisen van de crewroom tegemoet gekomen, zoals aan de eis van de dertiende maand. Maar dat trok het vliegend personeel niet over de streep: “Het financiële luik was een leuke extra,” aldus de First Officer. “Maar dit dichtte helemaal het gat niet tussen België en de ons omringende landen. De verbeteringen in het vliegrooster zouden zich pas ten vroegste laten voelen over 1 jaar en dat is te lang in de toekomst voor velen.”

Tom Dieusaert volgt de luchtvaartsector en schreef eerder over de staking bij Brussels in Apache. Zijn boek Computer Crash (wanneer boordtechnologie faalt) gaat deze maand in herdruk bij Bitbook. Bestellen kan hier.

Reporter. Writer. South America. Biking. Rowing. Twitter @argentomas. Recently published “Computer Crashes” on Air disasters.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store