Kroniek van een lang aangekondigde dood. Al twintig jaar balanceerde Maradona aan de rand van de afgrond maar Diego dolde met de man met de zeis, als was het Peter Beardsley of Terry Butcher in 1986. Nu het dan toch zo ver is, rest ons alleen Maradona te bedanken voor al het moois.

Image for post
Image for post
Ondertussen in Napels

Tigre, provincia de Buenos Aires (Argentinië)

25 november 2020, dag op dag vier jaar na de dood van Fidel Castro, ruilt Maradona het tijdelijke voor het eeuwige. En de connectie met de Cubaanse caudillo is niet toevallig. Het laatste wat Diego naar verluidt nog kon motiveren, na zijn laatste internering in een hospitaal in Buenos Aires, was een uitnodiging uit Cuba om daar opnieuw een rehabilitatie te ondergaan. Maradona is net als Fidel altijd een rebel geweest, tegen het “imperialisme” en Diego ging graag op de foto staan met socialistische presidenten, waaronder ook bedenkelijke figuren als de Venezolaanse dictator Nicolas Maduro. …

About

Tom Dieusaert

Reporter. Writer. South America. Biking. Rowing. Twitter @argentomas. Recently published “Computer Crashes” on Air disasters.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store